Account and Auction Changes

Dear players,

we would like to inform you of several important changes to the account manager and accounts:

Cloned characters in the auction

 • We have changed how cloned characters are removed when you perform an auction on a character that has a duplicate on the other realm. The process is now as follows:
 • If you put a character to the auction (classic or trade), the clone is only temporarily removed from your account.
 • If you bid a character to a trade auction, the clone is also temporarily removed from your account.
 • If the auction is cancelled or the bid character is not accepted, all characters return to their proper account.
 • Otherwise, if the auction succeeds and the auctioned character leaves your account, the clone is permanently removed.

Deleting high-level characters

We have decided to change our policy on deleting high-level characters. For over a decade, we have had a protection against this, as a security measure in case someone else logged into your account. However, the merges that happened in the past have left many accounts full of characters that cannot be removed. For this reason, all characters can now be deleted, with these specifics:

 • Deleting any character with level 35 or lower will permanently delete it from the database!
 • Deleting any character above level 35 will remove it from your account, but it will be kept in the database for 90 days and can be restored within this period, if you request it.

For the safety of your characters, we urge you to protect your account with a strong and unique password, and don’t share it with anyone! If possible, we also recommend you to sell unwanted characters in the character auction, so they may give joy to someone else who can take care of them.

Apollo Team

??

Vážení hráči,

rádi bychom vás informovali o několika důležitých změnách týkajících se Account Manageru a účtů:

Klonované postavy v aukci

Změnili jsme způsob odstraňování klonovaných postav, když provedete aukci postavy, která má duplicitní verzi na jiném realmu. Postup je nyní následující:

 • Pokud dáte postavu do aukce (klasické nebo trade), klon se z vašeho účtu odstraní pouze dočasně.
 • Pokud přihodíte postavu do trade aukce, klon je z vašeho účtu také dočasně odstraněn.
 • Pokud je aukce zrušena nebo nabízená postava není přijata, všechny postavy se vrátí na svůj náležitý účet.
 • V opačném případě, pokud aukce uspěje a dotyčná postava opustí váš účet, její klon je trvale odstraněn.

Odstranění postav vysoké úrovně

Rozhodli jsme se změnit naše zásady týkající se mazání postav vysoké úrovně. Více než deset let jsme proti tomu měli ochranu jako bezpečnostní opatření pro případ, že by se na váš účet přihlásil někdo jiný. Spojení realmů, ke kterým došlo v minulosti, však zanechala mnoho účtů plných postav, které nelze odstranit. Z tohoto důvodu lze nyní odstranit všechny postavy, s těmito pravidly:

 • Odstraněním jakékoli postavy s úrovní 35 nebo nižší dojde k jejímu trvalému odstranění z databáze!
 • Odstranění jakékoliv postavy s úrovní vyšší než 35 ji odebere z vašeho účtu, ale v databázi zůstane po dobu 90 dní a v této lhůtě ji lze obnovit, pokud o to požádáte.

V zájmu bezpečnosti vašich postav vám doporučujeme, abyste svůj účet chránili silným a unikátním heslem a s nikým ho nesdíleli! Pokud je to možné, doporučujeme také prodat nechtěné postavy v aukci postav, aby mohly udělat radost někomu jinému, kdo se o ně může postarat.

Tým Apollo